Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19
1. „Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19”, zwana dalej „procedurą”, obowiązuje od dnia 30 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.
2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych
w Szkole Językowej SZÓSTKA w Baninie NIP 5891711968, niezależnie od formy zatrudnienia.
3. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Szkoły Językowej SZÓSTKA w Baninie NIP 5891711968.
1. Pracownicy szkoły zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje
publikowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na temat rozpoznawania objawów i sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem.
2. Pracownik szkoły, który przed przyjściem do pracy zauważy u siebie objawy chorobowe, takie jak:
1) duszność,
2) stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), 3) objawy przeziębieniowe,
4) gorączka,
5) kaszel,
6) duszności i kłopoty z oddychaniem,
7) bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
nie przychodzi do pracy, tylko pozostaje w domu i telefonicznie kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, dzwoni na nr 999 lub 112 i informuje, że może być zakażony koronawirusem.
4.Pracownik informuje następnie sekretariat lub właścicielkę szkoły o zastosowanych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
5.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i skierowany do przygotowanego miejsca izolacji – , wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
6.W sytuacji opisanej w ust. 5, dyrektor kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną – tel.: 58-681-24-88, w celu uzyskania zaleceń
i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
7.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi miał kontakt (klamki, poręcze, uchwyty, itp.).
8.Właściciel lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę osób przebywających w tym samym czasie, w pomieszczeniach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
9. W stosunku do tych osób, właściciel podejmuje działania zgodne
z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.
10. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z kursantami i ewentualnie ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

1.W przypadku zauważenia u kursanta przebywającego w szkole objawów
chorobowych lub pogarszającego się samopoczucia, lektor/nauczyciel prowadzący konsultacje zgłasza ten fakt w sekretarianie i/lub właścicielce szkoły i niezwłocznie wysyła kursanta do domu lub informuje telefonicznie rodzica lub opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
2.W przypadku wystąpienia u kursanta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje ono niezwłocznie odsunięte od pozostałych dzieci i odprowadzone do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji, wyposażonego w maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji.
3.Odizolowane dziecko cały czas pozostaje pod opieką pracownika, wyposażonego w maseczkę lub przyłbicę,
w rękawiczki jednorazowe oraz środki do dezynfekcji – do czasu przybycia rodziców.
4.Właściciel kontaktuje się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną, w celu uzyskania zaleceń i ewentualnego wdrożenia dodatkowych procedur postępowania, adekwatnych do zaistniałego przypadku.
5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał kursant, zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, a dezynfekcji zostają poddane powierzchnie, z którymi kursant miał kontakt (blaty, poręcze, uchwyty, itp.).
6. Zadania określone w ust. 5, wykonuje opiekun grupy, w której przebywał kursant lub inny pracownik do tego wyznaczony, zabezpieczony środkami ochrony osobistej.
7. Właścicielka lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę kursantów
i pracowników przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał kursant podejrzany
o zakażenie.
8. W stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 7, właściciel podejmuje działania zgodne z zaleceniami otrzymanymi w trakcie kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
9. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z kursantem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z innymi osobami

10. O zaistniałej sytuacji właścicielka informuje indywidualnie rodziców innych
dzieci, które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, oraz innych kursantów i pracowników w celu bacznego obserwowania i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucie.
11. Kursant i/lub rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco informować sekretariat szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych im przez stację sanitarno-epidemilogiczną, w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt
z zakażonym.

1.W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do podejmowanych działań,
pracownik zwraca się do właścicielki szkoły, zaś właścicielka do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, w celu konsultacji lub uzyskania porady.
2. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami a właścicielką, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych,
z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników.

Właścicielka Szkoły Językowej SZÓSTKA

Karolina Polańska-Czaja