Regulamin

 Regulamin Szkoły Językowej ,,SZÓSTKA”

Niniejszy Regulamin został stworzony dla potrzeb Szkoły Językowej SZÓSTKA i określa on zasady korzystania z usług oferowanych przez tą szkołę. Wszystkie osoby korzystające z usług mają obowiązek podporządkować się przepisom Regulaminu oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Szkoły SZÓSTKA.

1. Cele Szkoły Językowej Szóstki: 

– Indywidualne podejście do uczniów: Szkoła stawia sobie za cel dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb, zdolności i tempa nauki każdego ucznia, aby zapewnić mu optymalne warunki rozwoju.

-Monitorowanie postępów uczniów: Celem jest regularne ocenianie postępów uczniów i śledzenie ich osiągnięć, co pozwoli na dostosowanie procesu nauczania w celu zapewnienia ciągłego rozwoju. 

-Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: Głównym celem szkoły jest rozwijanie umiejętności komunikacji w języku obcym, tak aby uczniowie byli w stanie swobodnie porozumiewać się zarówno w piśmie, jak i w mowie. 

-Motywowanie do nauki: Przykładając wagę do ciekawych zajęć, aktywności i projektów, szkoła stara się stworzyć inspirujące środowisko, które zachęca uczniów do chęci ciągłego doskonalenia swoich umiejętności językowych. 

-Wspieranie samodyscypliny i odpowiedzialności: Szkoła stawia sobie za cel wspieranie uczniów w rozwoju samodyscypliny, odpowiedzialności za własną naukę oraz umiejętności planowania i organizacji czasu. 

2. Bezpieczeństwo kursantów:

2.1.Wszyscy uczestnicy kursów zobowiązani są do szanowania nauczycieli, personelu szkoły oraz współuczestników. 

2.2. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy, zastraszanie, dyskryminacja lub obrażanie innych kursantów lub pracowników szkoły.

2.3. Osoby korzystające z usług szkoły nie mogą wprowadzać do szkoły żadnych niebezpiecznych substancji ani przedmiotów.

2.4 Kursanci powinni przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i instrukcji udzielanych przez nauczycieli, w szczególności dotyczących ewakuacji lub korzystania z urządzeń elektrycznych.

2.5 Szkoła SZÓSTKA nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć.

3. Uczestnictwo w zajęciach:

3.1. Uczestnik zajęć ma prawo wziąć udział w wybranych przez siebie kursach po uiszczeniu opłaty za bieżący miesiąc. 

3.2. W przypadku nieobecności, kursanci zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania szkoły z jednodniowym wyprzedzeniem, wówczas opłata nie będzie naliczana, nie dotyczy to zajęć grupowych. 

3.3. Nieobecność zgłoszona w dniu planowych zajęć nie będzie odliczana od płatności i lektor/nauczyciel nie ma obowiązku jej odpracowania. 

3.4. W wyjątkowych przypadkach Szkoła ma prawo odwołać zajęcia ( wówczas nie jest naliczana opata) lub przekazać prowadzenie zajęć innej zastępującej osobie.

3.5. Rezygnacja z kursu następuje poprzez ustne bądź pisemne powiadomienie Szkoły przez uczestnika kursu lub też rodzica (dot. osoby niepełnoletniej). Warunkiem zakończenia kursu jest uregulowanie wszelkich należności oraz powiadomienie Szkoły z  min. tygodniowym wyprzedzeniem planowych zajęć. 

4. Opłaty:

4.1. Płatności należy dokonywać zgodnie z terminami i sposobami określonymi przez Szkołę najpóźniej do 20-go bieżącego miesiąca.

4.2. Wysokość opłat i terminy płatności są określane każdego miesiąca i przekazywane kursantom drogą mailową. Za dni wolne ustawowo od zajęć i święta nie jest naliczana opłata.

4.3. Sposoby płatności:

 a. Szkoła akceptuje płatności w formie gotówkowej oraz przelewów bankowych na wskazany poniżej nr konta

Szkoła Językowa Szóstka 

 54 8345 1029 0206 2710 2000 0001 

b. W przypadku płatności gotówkowych, Szkoła zawsze wystawia odpowiednie potwierdzenie zapłaty.

c. Na wniosek kursanta lub jego opiekuna Szkoła może wystawiać fv za prowadzone zajęcia.

d. W przypadku rezygnacji uczestnika z kursu ( z zachowaniem wypowiedzenia pkt 3.5.),  można ubiegać się o zwrot części opłat na podstawie ustalonych zasad.

e. W przypadku nie uregulowania należności w okresie dłuższym niż 1 m-ca Szkoła ma prawo skreślić kursanta z listy uczestników i wystąpić na drogę sądową w celu ściągnięcia należności.

f. Szkoła jest zobowiązana do prowadzenia szczegółowej dokumentacji płatności dla każdego kursanta. 

6. Zmiany w regulaminie:

6.1. Szkoła zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Kursanci oraz opiekunowie osób niepełnoletnich zostaną poinformowani o każdej zmianie w odpowiednim terminie. 

6.2  Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie wymagają odrębnego ustalenia z właścicielem Szkoły. 

Kursant lub opiekun prawny (w przypadku osoby niepełnoletniej) przystępując do zapisu na wybrany kurs jest zobowiązany akceptować warunki niniejszego Regulaminu. 

                                                                  

 Właścicielka Szkoły Językowej SZÓSTKA          

              Karolina Polańska-Czaja