Zasady prowdzenia zajęć dla kursantów Szkoły Językowej SZÓSTKA w Baninie, w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”

Do stosowania zasad o których mowa poniżej zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni w Szkole Językowej SZÓSTKA w Baninie niezależnie od formy zatrudnienia, wszyscy nasi kursanci, rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki.
Zasady prowadzenia zajęć dla kursantów Szkoły Językowej SZÓSTKA, w okresie ogłoszonego stanu epidemii
w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zostają udostępnione do wglądu
na drzwiach wejściowych do szkoły oraz zostają przekazane kursantom oraz rodzicom i opiekunom prawnym dzieci drogą elektroniczną.

Fakt zapoznania się z zasadami oraz zobowiązanie do ich stosowania, każdy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.
Ustala się procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
Za zapewnienie stosowania w sali lekcyjnej niniejszych zasad, odpowiada lektor prowadzący zajęcia.
W okresie ogłoszonej epidemii w szkole odbywać się mogą zajęcia dla kursantów, zgodnie z przygotowanym harmonogramem (data i godzina ustalona z sekretariatem szkoły).
Minimalna przestrzeń na jedną osobę nie może być mniejsza niż 4 m2 .
Podczas trwania zajęć indywidualnych lub grupowych, należy zachować 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali.
Podczas pobytu w szkole, uczeń oraz inni pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa.
Wszyscy pracownicy wyposażeni są w środki ochrony indywidualnej, które mają obowiązek stosować w sytuacji kontaktu z osobami nie będącymi kursantami.
Kursantów obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem udostępnionym przed wejściem do sal.
Na drzwiach wejściowych do szkoły umieszczone są numer telefonów do sekretariatu szkoły, właściwej stacji sanitarno- epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych,
z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
Pracownicy zostali poinstruowani o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem.

Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest:
a. stosować zasady profilaktyki zdrowotnej, w tym regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz odkażanie środkiem dezynfekującym, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
b. kasłać i kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;
c. dezynfekować ręce przed wejściem do szkoły, zgodnie z zasadami dezynfekcji rąk;
d. informować Panią Malwinę Pawelczyk oraz właścicielkę szkoły Panią Karolinę Polańska-Czaja o wszelkich objawach chorobowych zaobserwowanych u kursantów;
e. zachowywać dystans w kontaktach z innymi osobami i kursantami;
f. przestrzegać procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem;
Pani Malwina Pawelczyk myje i dezynfekuje podłogi i inne powierzchnie w ciągach komunikacyjnych;
myje i dezynfekuje poręcze przy schodach, włączniki światła, klamki,
uchwyty, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają kursanci i lektorzy, drzwi wejściowe do placówki.
myją i dezynfekują toalety – w tym szczególnie klamki, uchwyty i pokrętła przy urządzeniach sanitarnych;
wietrzay pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, aby nie narażać kursantów ani innych pracowników na wdychanie oparów.
 myje i dezynfekujae ręce po każdej czynności porządkowej;
wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na danym
stanowisku pracy.
Lektorzy, dbają, by kursanci zdezynfekowali ręcę przed wejściem na salę
wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia, przynajmniej raz na godzinę,
a jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
w miarę możliwości zachowują w kontaktach z dziećmi i innymi
pracownikami dystans 1,5 m.

Kursant przychodzi do szkoły na konsultacje indywidualne lub grupowe, na konkretną godzinę, uzgodnioną z sekretariatem
Na konsultacje indywidualne, bądź grupowe, nie może przyjść uczeń chory, przejawiający objawy choroby zakaźnej, bądź uczeń, u którego w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Przed wejściem do sali kursant zobowiązany jest zdezynfekować ręce. Kursanci nie podają sobie ręki na powitanie.
Nie ma możliwości pożyczenia książek lub przyborów szkolnych od innego ucznia czy nauczyciela.
Wszyscy kursanci zobowiązani są do zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
W przypadku gdy kursant manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje wysłany do domu (pełnoletni kursant) lub odizolowany w odrębnym pomieszczeniu, wyposażonym w środki ochrony osobistej (m. in. maseczki, jednorazowe rękawiczki, przyłbice, środki do dezynfekcji) i zostają powiadomieni rodzice lub opiekunowie prawni w celu niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.